Zdarzenie

 • Określa wystąpienie jakieś akcji np. wejście na stronę internetową.
 • Jest generowane przez zintegrowane w SAREhabie systemy.
 • Wywołuje odpowiednie akcje w nasłuchujących go systemach podłączonych do SAREhuba.

Specyfikacja zdarzenia

Każde zdarzenie posiada swoją specyfikację, którą dostarcza zintegrowany z SAREhubem system. Specyfikacja ta określa:

 • identyfikator typu zdarzenia
 • listę atrybutów zdarzenia
 • opis

Magistrala zdarzeń

Jest to serce platformy SAREhub. Przez nie pomopowane są zdarzenia do zintegrowanych systemów. Rolę tej magistrali pełni w SAREhubie broker wiadomości RabbitMQ

Strumienie zdarzeń

 • To ciąg zdarzeń.
 • Zawiera jeden lub więcej typów zdarzeń.
 • Jest przetwarzany przez rurociąg przetwarzania.

Rurociąg(pipeline) przetwarzania

Rurociągiem przetwarzania nazywamy odpowiednie połączenie źródła(source) strumienia zdarzeń ze “zlewami”(sinks) do których po kolei wpadają zdarzenia.

Źródła zdarzeń

System podłączony do SAREhuba może generować zdarzenia specyficzne dla siebie np. Zdarzenie wejścia na podaną stronę internetową. Takie zdarzenie może przekazać do systemu który jest zainteresowany jego obsługą. W odpowiedzi na zdarzenia system może również generować zdarzenia innych typów, które przekaże innym systemom do których może je publikować.

RabbitMQ

Podstawowym źródłem zdarzeń które są generowane przez inne systemy są kolejki Rabbita. Moduł danego systemu otrzymuje dostęp do kolejki o odpowiednim identyfikatorze do której kierowane są zdarzenia z innych systemów.

Zlewy dla zdarzeń

Zlewy(sink) to miejsca do których trafiają zdarzenia by zostać poddane dalszemu przetworzeniu. Moduł systemu posługuje się nimi by zbudować rurociąg przetwarzania. W rurociągu na podstawie zdarzenia wejściowego system może wykonywać odpowiednie akcje(np.wysłać maila, włączyć ulubioną muzykę na odwiedzanej stronie itp.).

RabbitMQ

Zdarzenia wygenerowane przez system przeznaczone dla innych systemów trafiają poprzez dedykowany exchange systemu poprzez odpowiedni routing key do kolejki danego modułu innego systemu.

Przykłady interakcji pomiędzy systemami

Przykład 1

Powyższy diagram pokazuje prostą reakcję kilku zintegrowanych z SAREhubem systemów na zdarzenie wejścia użytkownika na stronę internetową.

 1. Użytkownik wchodzi na stronę www.example.com/page1 system X wysyła zdarzenie(UserViewedPageEvent) do SAREhuba.
 2. System Y nasłuchuje na zdarzenia typu UserViewedPageEvent i reaguje na nie w postaci wysłania kolejnego zdarzenia(RequestedSendMailEvent) do SAREhuba.
 3. System Z nasłuchuje na zdarzenia typu RequestedSendMailEvent i wysyła odpowiedni mail do użytkownika zapisanego w atrybutach zdarzenia oraz zdarzenie(SentMailEvent) do SAREhuba.